2013, നവംബർ 24, ഞായറാഴ്‌ച

സമ്മാനം
_______________________

നിരാസങ്ങളുടെ
രാജകുമാരീ; 
നോക്ക്, ഈ വിഷാദ രാവിലും വരുന്നുണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ ശിരസ്സറ്റ പ്രണയവും, മറുകൈയ്യിൽ ഉമ്മകൾ നിറച്ച ചോരകിണ്ണവുമായി- നിന്റെ തെരുവു ഗായകൻ._________________________