2011, നവംബർ 24, വ്യാഴാഴ്‌ച-----------------------------------‎''എഴുതി തോറ്റ ഒരു കവിതയാണിന്നു നാം...
ഒറ്റപ്പെടലും, അന്യതാബോധവും-,
ഏകാന്തതയും ,
സമര്‍ത്ഥമായി കോര്‍ത്തെടുത്ത,
ഒരു
ആധുനികോത്തര-
പൊട്ട-
കവിത...''
-----------------------------------

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ: