2011, ഡിസംബർ 4, ഞായറാഴ്‌ച

ഒരു രാഷ്ട്രീയ മരണ കുറിപ്പ്.
---------------------------------

നമ്മള്‍ ,
നശിക്കുന്നു.

അവര്‍ ,
വളരുന്നു.

ഫലമോ ,.. സുനിശ്ചിതം .!

നിന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ
ചിതാ-
ഭസ്മം .


ഓര്‍മകളുടെ
നിമജ്ജനം.

മാ ഫലേഷു :

----------------------------------

2011, ഡിസംബർ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച----------------------------------

''അണകളോരോന്നായ് പൊട്ടാറുണ്ട്.,
നോവ്‌
നിറയുമ്പോഴും,
കാലം
വിധിവേഷം കെട്ടി
തുള്ളുംപോഴും.

ജീവന്‍റെ തൂവല്‍ ചിറ
കാലം പൊളിക്കും നേരം ,
ശപിച്ചു കേഴാന്‍ മാത്രം
നീയാരാണ്‌??

പഠിപ്പിച്ചതേ പാടുക -
അടിമതന്‍ കര്‍മം;

'വാസാംസി ജീര്‍ണ്ണാനി' ''

----------------------------------------